Komisjon arutas Midfield OÜ seotust Tallinna Linnavalitsusega

Wed, 05/30/2012 - 11:42

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) vaatas oma tänasel koosolekul läbi IRLI ja Eesti Keskerakonna audiitorite vastused komisjoni järelpärimisele. Komisjon võttis saadud vastused teadmiseks

Keskerakonnale tegi komisjon täiendava arupärimise. See puudutas erakonnale annetatud 252 000 krooni, mis ei olnud kajastatud aastaaruandes, küll aga Euroopa Parlamendi valimiskulude aruandes, kus oli välja toodud nii vastav annetus kui ka selle alusel tehtud kulutused.

Seoses Reformierakonna järelepärimisega komisjonile Silver Meikari annetuste kohta Reformierakonnale asus komisjon seisukohale, et kuna uurimisega tegeleb prokuratuur, siis oodatakse enne omapoolse seisukoha kujundamist ära uurimistulemused. Komisjon tuleb küsimuse juurde tagasi juhul, kui erakond jätab peale uurimistulemuste selgumist vajalikud toimingud tegemata.

Komisjon arutas ka OÜ Midfield seotust Tallinna linnavalitsusega. Talllinna Linnavalitsuse esitatavas täiendavas järelpärimises soovib komisjon saada teada, kas riigihangetes, mille võitja oli Midfield, osales ka teisi ettevõtteid. Komisjon soovib jõuda selgusele, kas korraldatud hankekonkursid oli sisulised või suunatud vaid ühele ettevõttele. Lisaks tegi komisjon täiendava järelepärimise OÜ-le Midfield, et selgitada, milline on Keskerakonna maksegraafik võlgnevuse likvideerimiseks.

Ka kaalus komisjon järelpärimiste esitamist erakondade suurannetajaile, kuid otsustas järelepärimisi mitte teha, kuna selleks puudub seaduslik alus.